Nước và máu: Giống & Khác

Thiếu nước giống như thiếu máu

Mất nước giống với mất máu

Sợ nước giống như sợ máu


Thay nước giống như thay máu


Khát nước khác với khát máu

Bán nước khác với bán máu

Khô nước khác với khô máu

Tắm nước khác với tắm máu

Nợ nước khác với nợ máu

Lên nước khác lên máu

Cắt nước khác với cắt máu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *